REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SzokArt.pl

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez Klientów, w tym Konsumentów ze sklepu SzokArt Anna Mienko z siedzibą w Białymstoku przy ul. Gruntowej 6B/9, 15-706 Białystok, posiadającą numer NIP: 5422996674, prowadzącą w nim sprzedaż detaliczną oprogramowania oraz innych produktów z zakresu technologii informatycznych i komputerowych pod adresem: szokart.pl i szokart.eu.

2. Regulamin określa między innymi zasady składania zamówień na produkty dostępne w sklepie, sposoby dostarczania zamówionych produktów Klientom, uiszczania przez Klientów wpłat za sprzedane produkty, uprawnienia Klientów do wycofania zamówienia, odstąpienia od umowy przez Konsumentów, składania oraz rozpatrywania reklamacji – w ramach umów zawieranych między Sklepem a Klientem.

3. Do korzystania ze sklepu wymagany jest komputer z dostępem do sieci internetowej, przeglądarka internetowa oraz prawidłowo skonfigurowana poczta elektroniczna, przy czym do przeglądania asortymentu sklepu wymaga się spełnienia minimalnych standardów technicznych sprzętu i oprogramowania, w szczególności niezbędne są:

a) przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 8 lub Chrome 16 lub FireFox 14 lub Opera 12 lub Safari 5 lub nowszych, z wyłączną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies”,

b) oprogramowanie do otwierania plików PDF, np. Adobe AcrobatReader – w razie potrzeby otworzenia pliku zawierającego fakturę elektroniczną.    

4. Nie jest dopuszczalne podejmowanie aktywności, która mogłaby zakłócić prawidłowe funkcjonowanie Sklepu, w szczególności zabrania się jakiegokolwiek ingerowania w treści publikowane na stronie internetowej sklepu, udostępniania treści o charakterze bezprawnym, rozsyłania spamu, prowadzenia działalności komercyjnej, reklamowej i promocyjnej.

5. SzokArt nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich albo niekompatybilnością sprzętu używanego przez Klienta ze sklepem.

6. Warunkiem korzystania z usług Sklepu Internetowego jest akceptacja niniejszego regulaminu. Składając zamówienie Klient akceptuje treść regulaminu.

7. Złożenie zamówienia musi być poprzedzone przez Klienta uprzednią rejestracją i założeniem Konta.

8. Sklep oferuje prezentowane w sklepie internetowym towary według cen określonych cennikiem podanym przy każdym towarze i na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.

9. Nabywcą towarów mogą być podmioty prowadzące działalność gospodarczą lub osoby fizyczne dokonujące czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (Konsumenci), które oświadczyły, że znany jest im Regulamin korzystania ze sklepu i zaakceptowały go, dokonały zamówienia oraz dokonały określonej w cenniku opłaty.

 

§ 2 Informacje o produktach

1. Informacje o produktach dostępnych w asortymencie Sklepu stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

2. Produkty będące w sprzedaży są oprogramowaniem komputerowym instalowanymi na urządzeniach spełniających odpowiednie wymagania programowe. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy w instalacji lub użytkowaniu modułów wynikające z niedostosowania się do wskazówek producenta.

3. Ceny produktów dostępnych na stronie internetowej Sklepu są podawane w złotych polskich (PLN), dolarach amerykańskich (USD), euro (EUR) i zawierają podatek VAT. Nie zawierają one kosztów dostawy produktu na adres wskazany przez Klienta. Dostawa zamówionego produktu odbywa się elektronicznie i nie podlega dodatkowej opłacie.

4. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen towarów, a także przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych. Powyższe nie ma wpływu na ceny towarów zamówionych przed datą wejścia w życie zmiany ceny lub akcji promocyjnych.

5. Promocje w sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.

6. Dokumentem sprzedaży towaru jest faktura VAT lub paragon zawierające cenę towaru i koszty przesyłki.

 

§ 3 Składanie i realizacja zamówień

1. Niezbędnym warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie przez Klienta formularza zamówienia, udostępnionego na stronie sklepu z danymi niezbędnymi do realizacji umowy.

2. Przesyłając zamówienie, Klient składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów.

3. Po złożeniu zamówienia za pośrednictwem formularza zamówień, sklep potwierdza przyjęcie zamówienia mailem na podany w formularzy adres e-mail. Wysłanie powyższej wiadomości mailowej przez sklep stanowi potwierdzenie przyjęcia oferty Klienta.

4. W formularzu zamówienia Klient obowiązkowo musi wypełnić rubryki dotyczące:

  • wyboru zamawianych towarów,
  • danych Klienta,
  • adresu e-mail,
  • adresu na jaki ma być wystawiona faktura,
  • sposobu płatności.

Dane te są niezbędne do realizacji zamówienia.

5. Zamówienia mogą być składane przez 24 godziny na dobę.

6. W sprawach dotyczących realizacji zamówień ze sklepem można kontaktować się pod adresem: sklep@szokart.pl .

7. W wypadku, gdy w formularzu dane Klienta będą niekompletne lub nieprawdziwe, sklep – o ile będzie to możliwe - podejmie dodatkowe działania zmierzające np. do uzupełnienia lub poprawienia formularza.

8. W formularzu Klient proszony jest o podanie adresu poczty e-mail. Podanie adresu e-mail niezbędne do doręczenia przesyłki.

9. Przy braku możliwości realizacji w całości lub w części zamówienia Klienta, sklep ma prawo do odstąpienia od realizacji umowy w całości lub w części w terminie 7 (siedmiu) dni, licząc od daty jej zawarcia, o czym powiadomi Klienta za pośrednictwem poczty e-mail. Jeśli Klient dokonał zapłaty za towar, sklep niezwłocznie zwróci klientowi zapłaconą cenę, jednak nie później niż w terminie 14 dni, w zakresie w jakim zostało dokonane odstąpienie.

10. W wypadku, gdy jedynie część towarów jest dostępna, Klient jest także o tym informowany za pośrednictwem poczty e-mail lub drogą telefoniczną najpóźniej w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia zawarcia umowy i proszony jest o podjęcie decyzji o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia). W razie anulowania całości zamówienia, sklep zawraca wpłacone przez Klienta pieniądze, jeżeli taka wpłata nastąpiła niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni. W razie nie zrealizowania części zamówienia, sklep zawraca Klientowi ewentualną nadpłatę, jeżeli taka występuje, niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni

11. Klient ma prawo zrezygnować z zamówienia przed otrzymaniem od Sprzedającego potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Oświadczenie woli o rezygnacji z zamówienia, powinno być wysłane do Sprzedającego drogą elektroniczną na adres: sklep@szokart.pl .

12. Zakupione modułu dostępny jest do porabnie poprzez link wysyłany  na adres e–mail wskazany w formularzu zamówienia i w zakładce "Moje produkty do ściągnięcia" w Koncie klienta w ciągu 2 godzin od  zaksięgowania płatności na rachunku bankowym Licencjodawcy.

 

§ 4 Formy płatności

1. Płatności za towary przez Klientów dokonywane są za pośrednictwem PayU.pl lub PayPal

2. Klient może dokonać płatności za towar na rachunek bankowy sklepu.

 

DANE KONTA NIEZBĘDNE DO WYKONANIA PRZELEWU:

Bank ING Bank Śląski S.A. rachunek bankowy nr:

75 1050 1823 1000 0023 2248 1082

(w polu TYTUŁEM należy wpisać wyłącznie numer zamówienia, jaki będzie wyszczególniony na początku wiadomości e-mail potwierdzającej zamówienie – w wypadku braku e-maila po złożeniu zamówienia należy skontaktować się z obsługą sklepu).

 

§ 5 Odstąpienie od umowy 

1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014, poz. 827) Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy bez podania przyczyn w terminie czternastu dni od dnia zawarcia umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być  złożone przy wykorzystaniu wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej przedsiębiorcy.

3. W razie odstąpienia od umowy przez Klienta, Sklep zwraca wpłacone przez Klienta pieniądze niezwłocznie, jednak w terminie nie dłuższym niż 14 dni. Zwrot należności następuje na wskazany przez Klienta rachunek bankowy w oświadczeniu ozwrocie towaru lub we wzorze odstąpienia od umowy albo przekazem pocztowym na adres klienta wskazany w formularzu zamówienia.

4. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w przypadku umowy całkowicie wykonanej na żądanie Konsumenta  przed upływem terminu do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa.

5. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w przypadku pobrania/ściągnięcia modułu.

 

§ 6 Odpowiedzialność Licencjodawcy.

Postępowanie reklamacyjne.

1. Sprzedawca odpowiada wobec Licencjobiorcy za usterki Licencji. 

2. Licencjobiorca może wyznaczyć Licencjodawcy odpowiedni termin do ich usunięcia, a po jego bezskutecznym upływie może od umowy odstąpić lub żądać odpowiedniego obniżenia umówionego wynagrodzenia, chyba że usterki są wynikiem okoliczności, za które Licencjobiorca nie ponosi odpowiedzialności.

3. Reklamacje należy zgłaszać SzokArt.pl za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: sklep@szokart.pl lub listem poleconym na adres SzokArt z dopiskiem "Reklamacje umowa licencji".

4. Reklamacja powinna zawierać dane Klienta (imię, nazwisko/nazwę firmy, adres korespondencyjny, adres e-mail i numer telefonu), a także okoliczności uzasadniające reklamację.

5. Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni roboczych licząc od dnia otrzymania kompletu informacji pozwalających na rozstrzygnięcie reklamacji. Nieustosunkowanie się przez sprzedawcę do prawidłowo złożonej reklamacji w w/w terminie jest równoważne z jej uwzględnieniem.

6. Jeżeli podane w reklamacji dane wymagają uzupełnienia, SzokArt zwróci się do Klienta o wskazanie dodatkowych informacji w zakreślonym terminie.

7. Jeżeli rozpatrzenie reklamacji nie będzie możliwe w terminie, o którym mowa powyżej,Szokart zawiadomi o tym Klienta wskazując przewidywany termin wyjaśnienia sprawy.

8. O rozstrzygnięciu reklamacji Klient zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany w reklamacji lub adres korespondencyjny posiadany przez  SzokArt

9. Reklamacje nie pozwalające zidentyfikować Klienta nie będą rozpatrywane.

10. W stosunku do klientów nie będących Konsumentami wyłączona zostaje odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne sprzedanych rzeczy.

 

§ 7 Prywatność i poufność

1. Składając zamówienie w sklepie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne i będą wykorzystane wyłącznie do zrealizowania zamówienia przez sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

2. SzokArt zbiera i przetwarza dane osobowe podane przez Klientów zgodnie z zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014, poz. 1182) oraz zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności, której treść stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu.

3. Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji umowy.

4. Klientom ujawniane są dane osobowe innych Klientów jedynie w przypadkach przewidzianych w Regulaminie oraz w innych uzasadnionych przypadkach, za uprzednią zgodą osoby, której dane te dotyczą.

5. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podane przez siebie adresy poczty elektronicznej wysyłane przez Szokart

 

§ 8 Postanowienia końcowe

1. Klient przed dokonaniem zamówienia musi zaakceptować warunki niniejszego Regulaminu.

2. Integralną część Regulaminu stanowią warunki licencji na użytkowanie http://szokart.pl/doc/licencja.pdf

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r., poz. 1182), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r., poz. 1422) .

4. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie sklepu i mają zastosowanie do zamówień złożonych po ich wejściu w życie.

 

ZAŁĄCZNIKI:

  • Załącznik nr 1 Pouczenie o odstąpieniu od umowy wraz ze wzorem oświadczenia o odstąpienia od umowy.
  • Załącznik nr 2 Polityka prywatności.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25-09-2016

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować SzokArt Anna Mieńko z siedzibą w Białymstoku przy ul. Gruntowej 6B/9, 15-706 Białystok, tel. 669 08 00 19, e-mail: sklep@szokart.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).
Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
Skutki odstąpienia od umowy.
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 
 
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
 
Adresat: SzokArt z siedzibą w Białymstoku przy ul. Gruntowej 6B/9, 15-706 Białystok, tel. 669 08 00 19, e-mail: sklep@szokart.pl
 
Ja/My ………………………………………………… niniejszym informuję/informujemy ……………………………………… o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy.
 
Data zawarcia umowy/odbioru…………………………………......................
 
Imię i nazwisko konsumenta(-ów) ………………………………....................
 
Adres konsumenta(-ów) ………………………………...................................
 
Podpis konsumenta ……………………………….....................................
       (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
 
Data ………………………………..............................................................
 
  

 ZAŁĄCZNIK NR 2 POLITYKA PRYWATNOŚCI


1. Administratorem danych osobowych Klientów sklepu w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182) jest SzokArt Anna Mieńko z siedzibą w Białymstoku przy ul. Gruntowej 6B/9, 15-706 Białystok, posiadającą numer NIP: 5422996674

2. Zbiór danych Klientów został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych pod numerem.

3. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przekazanych przez Klienta w związku z Umową, dla potrzeb niezbędnych do realizacji jej postanowień, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182).

4. Dane osobowe Klientów są przetwarzane przez SzokArt Anna Mieńko zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182) i ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (DZ.U. z 2013 r., poz. 1422) w celu zawarcia, ustalenia treści i rozwiązania umowy o świadczenie przez SzokArt Anna Mieńko usług oraz w celu ich realizacji.

5. Dane osobowe Klientów przetwarzane są przez SzokArt Anna Mieńkoza ich zgodą w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa SzokArt Anna Mieńko, a także związanych ze świadczeniem usług przez SzokArt Anna Mieńko, Zgoda może być przez Klienta w każdym czasie odwołana.

6. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Korzystanie z niektórych aplikacji sklepu wymaga od Klientów wypełnienia formularza kontaktowego. W formularzu kontaktowym zamieszczane są, poza informacjami dotyczącymi wybranej przez Klienta opcji lub usługi, informacje o zainteresowanym Klienta: numer telefonu i adres e-mail.

7. SzokArt Anna Mieńko zapewnia osobom, których dane osobowe dotyczą, realizację uprawnień wynikających z Ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie.

8. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, osoba, której dane osobowe dotyczą ma w szczególności prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy SzokArt Anna Mieńko zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez SzokArt Anna Mieńko danych osobowych innemu niż SzokArt Anna Mieńko administratorowi danych.

9. SzokArt Anna Mieńko może odmówić usunięcia danych osobowych Klienta jeżeli dalsze przetwarzanie tych danych przez SzokArt Anna Mieńko jest konieczne oraz dopuszczalne na podstawie przepisów prawa, w tym jeśli Klient nie uregulował wszystkich zobowiązań wobec SzokArt Anna Mieńko lub jeśli SzokArt Anna Mieńko otrzyma i utrwali dla celów dowodowych informację, iż Klient swoim dotychczasowym zachowaniem naruszył postanowienia Regulaminu bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.

10. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Klientów mogą być także przekazywane wskazanym przez SzokArt Anna Mieńko podmiotom trzecim, w zakresie i w celu niezbędnym dla realizacji tych usług świadczonych na rzecz Klientów.

11. Dane osobowe Użytkowników dokonujących płatności on-line za świadczone przez SzokArt Anna Mieńko usługi, są przekazywane firmie PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399 lub firmie PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A z siedzibą w Luksemburgu w zależności od wyboru formy płatności on-line. Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności on-line  za świadczone usługi w ramach szokart.pl lub szokart.eu. Niezwłocznie po wyborze przez Użytkownika w aplikacji Oprogramowania sposobu dokonania płatności w formie płatności on-line.

14. Dane osobowe Klientów są chronione przez SzokArt Anna Mieńko przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji, poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń organizacyjnych, a także zabezpieczeń o charakterze technicznym i programistycznym, w szczególności systemów szyfrowania danych.

15. W przypadku uzyskania przez SzokArt Anna Mieńko wiadomości o korzystaniu przez Klienta ze sklepu niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, SzokArt Anna Mieńko może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.

16. SzokArt Anna Mieńko wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto, adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Dane te nie są łączone z danymi podanymi przez Klientów w i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

17. Serwis internetowy należący do SzokArt Anna Mieńko nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

18. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu SzokArt Anna Mieńko ul. Gruntowa 6B/9, 15-706 Białystok

19. SzokArt Anna Mieńko stosuje pliki "cookies" dane informatyczne. Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów i innych użytkowników Internetu odwiedzających sklepu, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez użytkowników Internetu ze sklepu. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" zasadniczo nie uniemożliwia korzystanie z sklepu może jednak spowodować pewne utrudnienia.

20. SzokArt Anna Mieńko stosuje pliki cookies „sesyjne” oraz „stałe”.   Pliki „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta.

21. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu,
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu,
c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu,
d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,
e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

22. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Klienta. Klienci Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Klienta Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

23. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

24. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Klienta Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

 

Pobierz Regulamin >>